Author Details

Nassar, Rokaya, Cerner Enviza RWE, Regulatory and Safety, (Diamond (KH) Germany HoldCo GmbH) Munich, Bavaria, Germany